อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวปาลิกา ทองเหลา 4pn5w2x
ท33101 ภาษาไทย 5 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญสุวัฒโนทัย p5da7pq
ส33101 ประวัติศาสตร์ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม kqgferi
ส32101 สังคมเพื่อการพัฒนา 1 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ cp46whf
ง33101 งานอาชีพ 5 นางสาวไอริน จบศรี ngjzwgh
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวศุภลักษณ์   ครุฑคง 4mwzqxi
ค30203 คณิตศาสตร์สร้างเสริมประสบการณ์ นายคมกริช อินนะไชย 23abuv6
ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวศุภิสรา  เพ็ง​ตรุษ​ dutztq2
ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 นางอนัญญา   เบญจมาภา ym5ek4a
ว33205 ฟิสิกส์ 5 นายจักรพงศ์        จำปายงค์ 5dzwou7
ว33241 ชีววิทยา 5 นางสาวสุวดี         ธนวรานิช nrjbdnt
ว33224 เคมี 4 นางสาววัชรินทร์    ฉิมมุจฉา i7uk27x
ว33241 ชีววิทยา 5 นางสาวพิมพ์พิจิตร    ไชยเจริญชัย nrjbdnt
ว33281 วิทยาการคำนวณ3 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 3pjkjdv
พ33101 สุขศึกษา ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร bfc4cai
พ33201 แอโรบิคแดนซ์  วิษณุ เสือโต 7xqowqq

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว