อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายอรรถชัย  แสนโคตร vg4ih5w
จ33201 ภาษาจีน 5 นางสาวพรพิมล แก่นทับทิม wogicuw
ท33101 ภาษาไทย 5 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญสุวัฒโนทัย p5da7pq
ส33101 ประวัติศาสตร์ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม lcigha4
ส32101 สังคมเพื่อการพัฒนา 1 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ ykn6b5a
ง33101 งานอาชีพ 5 นางสาวไอริน จบศรี ngjzwgh
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายมงคล            รังษีสุวกุล 4mwzqxi
ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวศุภิสรา  เพ็ง​ตรุษ​ fkrvtqp
ว33281 วิทยาการคำนวณ3 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 3pjkjdv
พ33101 สุขศึกษา ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร 2yxrrft
พ33201 แอโรบิคแดนซ์     วิษณุ เสือโต r5sochs

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว