อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายอรรถชัย  แสนโคตร oiznypu
ท33101 ภาษาไทย 5 นางสาววิภาวี  เรือนกุนา w5uzqvy
ส33101 ประวัติศาสตร์ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม 7ijvqdf
ส32101 สังคมเพื่อการพัฒนา 1 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ 7myicyx
ง33101 งานอาชีพ 5 นางสาวไอริน จบศรี ngjzwgh
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายมงคล            รังษีสุวกุล 4mwzqxi
ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวศุภิสรา  เพ็ง​ตรุษ​ ud6e37d
ว33281 วิทยาการคำนวณ3 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 3pjkjdv
พ33101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม 7nipev3
พ33202 เพศศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม fdvws6e
พ33201 แอโรบิคแดนซ์     วิษณุ เสือโต rb4wn2e
พ33204 พลศึกษา วิษณุ เสือโต m3t5e4n

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว