อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายอรรถชัย  แสนโคตร 75aujlq
ท33101 ภาษาไทย 5 นางสาววิภาวี  เรือนกุนา j6z32wx
ส33101 ประวัติศาสตร์ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม 6qllu6e
ส32101 สังคมเพื่อการพัฒนา 1 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ p66y36g
ง33101 งานอาชีพ 5 นางสาวไอริน จบศรี ngjzwgh
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวศุภลักษณ์   ครุฑคง 4mwzqxi
ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวศุภิสรา  เพ็ง​ตรุษ​ ks3malq
ว33281 วิทยาการคำนวณ3 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 3pjkjdv
พ33101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม 4h2elma
พ33201 แอโรบิคแดนซ์     วิษณุ เสือโต m3n6utz

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว