อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวปาลิกา ทองเหลา ips7dor
ท33101 ภาษาไทย 5 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญสุวัฒโนทัย p5da7pq
ส33101 ประวัติศาสตร์ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม 7gwm7q7
ส32101 สังคมเพื่อการพัฒนา 1 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ stqjcgu
ง33101 งานอาชีพ 5 นางสาวไอริน จบศรี ngjzwgh
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายสุเมธ             ผ่านวงศ์ 4mwzqxi
ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวศุภิสรา  เพ็ง​ตรุษ​ kupiflh
ว33281 วิทยาการคำนวณ3 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 3pjkjdv
พ33101 สุขศึกษา ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร p3aix3g
พ33201 แอโรบิคแดนซ์     วิษณุ เสือโต  yion554

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว