อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายอรรถชัย  แสนโคตร uzfwwvf
ท33101 ภาษาไทย 5 นางสาววิภาวี  เรือนกุนา hngw2ko
ส33101 ประวัติศาสตร์ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม cwlqrpj
ส32101 สังคมเพื่อการพัฒนา 1 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ da5ge2l
ง33101 งานอาชีพ 5 นางสาวไอริน จบศรี ngjzwgh
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวศุภลักษณ์   ครุฑคง 4mwzqxi
ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวศุภิสรา  เพ็ง​ตรุษ​ izen65r
ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 นางอนัญญา   เบญจมาภา gkpfmdb
ว33205 ฟิสิกส์ 5 นายจักรพงศ์        จำปายงค์ 3gntbpi
ว33241 ชีววิทยา 5 นางสาวสุวดี         ธนวรานิช qsirp5e
ว33224 เคมี 4 นางสาววัชรินทร์    ฉิมมุจฉา cpwk6p2
ว33241 ชีววิทยา 5 นางสาวพิมพ์พิจิตร    ไชยเจริญชัย qsirp5e
ว33281 วิทยาการคำนวณ3 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 3pjkjdv
พ33101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม kk3u47z
พ33201 แอโรบิคแดนซ์     วิษณุ เสือโต c7qvs6c

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว