อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวปาลิกา ทองเหลา 2wob64j
ท33101 ภาษาไทย 5 นางสาววิภาวี  เรือนกุนา 6obb43o
ส33101 ประวัติศาสตร์ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม s553mpq
ส32101 สังคมเพื่อการพัฒนา 1 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ cmubjok
ง33101 งานอาชีพ 5 นางสาวไอริน จบศรี ngjzwgh
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายสุเมธ             ผ่านวงศ์ 4mwzqxi
ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวศุภิสรา  เพ็ง​ตรุษ​ 3scrkbt
ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 นางอนัญญา   เบญจมาภา osks5sb
ว33205 ฟิสิกส์ 5 นายจักรพงศ์        จำปายงค์ 2gciszc
ว33241 ชีววิทยา 5 นางสาวสุวดี         ธนวรานิช exxm3u6
ว33224 เคมี 4 นางสาววัชรินทร์    ฉิมมุจฉา tss3r44
ว33241 ชีววิทยา 5 นางสาวพิมพ์พิจิตร    ไชยเจริญชัย exxm3u6
ว33281 วิทยาการคำนวณ3 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 3pjkjdv
พ33101 สุขศึกษา ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร x6l6wm3
พ33201 แอโรบิคแดนซ์    วิษณุ เสือโต ay6eeuh

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว