อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายอรรถชัย  แสนโคตร jdpay44
ท33101 ภาษาไทย 5 นางสาววิภาวี  เรือนกุนา e5dsycs
ส33101 ประวัติศาสตร์ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม bvkpgiq
ส32101 สังคมเพื่อการพัฒนา 1 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ sb56dve
ง33101 งานอาชีพ 5 นางสาวไอริน จบศรี ngjzwgh
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวศุภลักษณ์   ครุฑคง 4mwzqxi
ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวศุภิสรา  เพ็ง​ตรุษ​ j7fvlf3
ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 นางอนัญญา   เบญจมาภา cmlioty
ว33205 ฟิสิกส์ 5 นายจักรพงศ์        จำปายงค์ wd3gtro
ว33241 ชีววิทยา 5 นางสาวสุวดี         ธนวรานิช cpvkafb
ว33224 เคมี 4 นางสาววัชรินทร์    ฉิมมุจฉา 7uorm3w
ว33241 ชีววิทยา 5 นางสาวพิมพ์พิจิตร    ไชยเจริญชัย cpvkafb
ว33281 วิทยาการคำนวณ3 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 3pjkjdv
พ33101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม cfw2i42
พ33201 แอโรบิคแดนซ์ วิษณุ เสือโต brawd4u

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว