อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นายปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุล 24pnz26
ท32101 ภาษาไทย 3 นางสาวอภิญญา  จันทสุรี keikxqo
ส32101 สังคมศึกษา 3 นางกรกมล มินมุนินทร์ 3g37kt7
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจืต  โค้วบุญงาม etkekoh
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายมงคล  รังษีสุวกุล msy6eqc
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร 5to7yhg
ว32201 ฟิสิกส์ 3 นายปิยชาติ          มรกตคันโธ kj25sfx
ว32221 เคมี 3 นางสาวศิริปาน     วันเพ็ชร dykvtlb
ว32241 ชีววิทยา 3 นางสาวกนกวรรณ  อ่อนแพง ukyktxi
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ qvkcz7o
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นายสุธี    ภาระหันต์        vvynrny
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร gdm5mlc
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล 7i54hm7

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว