อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นายปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุล finewem
ท32101 ภาษาไทย 3 นายชัยยา  รัตนศรี 4yk6jlq
ส32101 สังคมศึกษา 3 นางกรกมล มินมุนินทร์ zo6liog
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม 66gxu4c
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวปฤศณี  พจนา yq3lhsl
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร 6kdhyip
ว32201 ฟิสิกส์ 3 นายปิยชาติ          มรกตคันโธ vjsbq2m
ว32221 เคมี 3 นางสาวศิริปาน     วันเพ็ชร yecrri5
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 นางอัชวรรณ        ลือชัย d6xlaoc
ว32241 ชีววิทยา 3 นางสาวกนกวรรณ  อ่อนแพง x2wtebk
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นายสุธี    ภาระหันต์        yetktgf
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร ea2ntni
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล 4dpamqk

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว