อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นายปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุล zophkfb
ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร urlbk3n
ท32101 ภาษาไทย 3 นางสาวอภิญญา  จันทสุรี khel5et
ส32101 สังคมศึกษา 3 นางกรกมล มินมุนินทร์ 5phoqcb
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม mbhmwfc
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์  แก้วบุญ s5sotrt
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร vfsvsf2  
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 นางอัชวรรณ        ลือชัย h2bkx4d
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล yeo34ti
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร yqiawf5
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล c34yv52

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว