อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางชัชสรัญ  มีศิริ ysdt7cz
จ32201 ภาษาจีน 3 นางสาวพรพิมล แก่นทับทิม rltebjw
ท32101 ภาษาไทย 3 นายชัยยา  รัตนศรี dbrehyf
ส32101 สังคมศึกษา 3 นางกรกมล มินมุนินทร์ idpox6w
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต โค้วบุญงาม wwd5eqi
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์  แก้วบุญ lzowpbi
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร o5hbsox
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 นางอัชวรรณ        ลือชัย 6zzw3dd
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล rvrrsxr
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร 5z46p4k
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล s74ak5z
พ33203 พลศึกษา วิษณุ เสือโต jnbmw6a 

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว