อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นายปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุล rejvxmc
ท32101 ภาษาไทย 3 นางสาวอภิญญา  จันทสุรี hqjbfjy
ส32101   สังคมศึกษา3   นางอัษฎา  จันทะพรหม uldmkhu
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต   โค้วบุญงาม afxiirw
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์  แก้วบุญ tmtbtkc
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร me3kljd
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ yxv2osk
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล eawvo62
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร gv5ha5d
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล esd3efv
พ32203 สมรรถภาพทางกาย 3 นายศราวุธ   วงศ์สกุล ztch2je

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว