อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางชัชสรัญ  มีศิริ 2c3owqd
ท32101 ภาษาไทย 3 นายชัยยา  รัตนศรี jrbuufc
ส32101   สังคมศึกษา3   นางอัษฎา  จันทะพรหม o7wnjg6
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม t42nfe7
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสิริพร  เทพมา qte5gtf
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร cgl4i4z
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 นางอัชวรรณ        ลือชัย kbxtxh5
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นายสุธี    ภาระหันต์        hszqeho
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร wzd7v2g
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล fhkql2z

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว