อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นายปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุล 424kqec
ท32101 ภาษาไทย 3 นางสาวอภิญญา  จันทสุรี o5zaxkq
ส32101 สังคมศึกษา 3 นางสาวกนิษฐา มุ่งประสิทธิชัย h6rxokb
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม ejmdlfo
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายมงคล  รังษีสุวกุล 43edqa6
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร adxbr5f
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ dof5w3z
       
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล ckhdrba
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร oltnmcj
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล pye7ejh

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว