อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นายปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุล wrmv2vk
ท32101 ภาษาไทย 3 นายชัยยา  รัตนศรี nfgp4qa
ส32101   สังคมศึกษา3   นางอัษฎา  จันทะพรหม crrgrfx
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม 3cqrzdx
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสิริพร  เทพมา nynnh7m
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร ovbeouo
ว32201 ฟิสิกส์ 3 นายปิยชาติ          มรกตคันโธ thjbccg
ว32221 เคมี 3 นางสาวศิริปาน     วันเพ็ชร 4iz42et
ว32241 ชีววิทยา 3 นางสาวกนกวรรณ  อ่อนแพง qy2nytg
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ lu5jmzt
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นายสุธี    ภาระหันต์        babvzkw
ว32282 การออกแบบฐานข้อมูล นายสุธี    ภาระหันต์        snf36cl
ว32281 โครงสร้างข้อมูล นายสุธี    ภาระหันต์        sqboehz
ว32283 การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ นายจักรกฤษณ์    ผาแก้ว s5mfufl
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร 6xbjqqt

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว