อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางชัชสรัญ  มีศิริ ttiqimf
ท32101 ภาษาไทย 3 นางสาวอภิญญา  จันทสุรี zqbd5ak
ส32101 สังคมศึกษา 3 นางกรกมล มินมุนินทร์ s2xwkba
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม vo4jywa
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวปฤศณี  พจนา h7tu3xb
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร iae3ick
ว32201 ฟิสิกส์ 3 นายปิยชาติ          มรกตคันโธ rdlw5ln
ว32221 เคมี 3 นางสาวศิริปาน     วันเพ็ชร 57a4wdh
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 นางอัชวรรณ        ลือชัย 4fqwmeh
ว32241 ชีววิทยา 3 นางสาวกนกวรรณ  อ่อนแพง sdlalwt
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล o54k4er
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร vkuvclo
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล oh3caup

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว