อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นางชัชสรัญ  มีศิริ emeudf3
ท32101 ภาษาไทย 3 นายชัยยา  รัตนศรี jpvakic
ส32101   สังคมศึกษา3   นางอัษฎา  จันทะพรหม tc5katc
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม ma4xzdm
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสิริพร  เทพมา ozh5ct2
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร zgel5b7  
ว32201 ฟิสิกส์ 3 นายปิยชาติ          มรกตคันโธ ndmcw4u
ว32221 เคมี 3 นางสาวศิริปาน     วันเพ็ชร jwwqm4c
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 นางอัชวรรณ        ลือชัย wd7jfds
ว32241 ชีววิทยา 3 นางสาวกนกวรรณ  อ่อนแพง l6pz7jr
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นายสุธี    ภาระหันต์        ggof3c3
พ32101 สุขศ๊กษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร 7itvkr5
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล sh3bxqv

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว