อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 นายปริญญา ลิ้มล้ำเลิศกุล tauobes
ท32101 ภาษาไทย 3 นางสาวอภิญญา  จันทสุรี 2wd2py7
ส32101 สังคมศึกษา 3 นางกรกมล มินมุนินทร์ 5wakrnr
ง32101 งานอาชีพ นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม l6kndy
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวปฤศณี  พจนา wq4z5j5
ศ32101 ศิลปะ 3 นางสาวนุชวรา  สุคนธขจร h7fqhub  
ว32201 ฟิสิกส์ 3 นายปิยชาติ       มรกตคันโธ bjzzfgg
ว32221 เคมี 3 นางสาวศิริปาน     วันเพ็ชร 7l7kuj4
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 นางอัชวรรณ        ลือชัย rdqectc
ว32241 ชีววิทยา 3 นางสาวกนกวรรณ  อ่อนแพง ldu2w77
ว32181 วิทยาการคำนวณ2 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 6icznnn
พ32101 สุขศึกษา Health Edu ครูสุพรรณกัลยา คุปตินทร jhlqd2s
พ32201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล 65v6hz3
ว32263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ นางสาวกรรณิกา    แพงสุข hvssn4b

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว