อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นายทัตสนัน  แวงวรรณ qhli4xg
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง  diiveny
ส31101 สังคมศึกษา 1 นางสาวกนิษฐา มุ่งประสิทธิชัย nxnolvo
ส31103 พระพุทธศาสนา1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย j7uycbf
ง31102 การงานอาชีพ2 นายธนพล  กัณหสิงห์ tsrmhrp
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวเกศรินทร์  บัญชาเมฆ w6rtarw
ว31201 ฟิสิกส์ 1 นายสุธีธร            รังสิมาหริวงศ์ ta6erg3
ว31241 ชีววิทยา 1 นางสาวพิมพ์พิจิตร    ไชยเจริญชัย sufsppj
ว31221 เคมี 1 นายพีรพล    ใจประเสริฐ r4qncag
ว 31261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ นายสุเมธ   สงวนสุข Pb3kuyw
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ bv3retv
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท zvsi25k
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม cecq2cv
พ31201 พลศึกษา นายศราวุธ   วงศ์สกุล rc2ek6w
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ jnp6lxv 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว