อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวปรียาภรณ์  กลิ่นประทุม wyoqekg
ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 นางสาวสุวัจนี  ภาคีชีพ pwqixen
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวพีรยา  พืชเพียร vxrqup3
ส31101 สังคมศึกษา 1 นางสาวกนิษฐา มุ่งประสิทธิชัย nnmx5ku
ส31103 พระพุทธศาสนา1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย tphxlkw
ง31102 การงานอาชีพ2 นายธนพล  กัณหสิงห์ tsrmhrp
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์      แก้วบุญ fnnsz7c
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ todtliu
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ rp7zvv7
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท rgzvjn5
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม 2wpp66l
พ31201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกุล 4qv2wq5

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว