อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวปรียาภรณ์  กลิ่นประทุม hmzewq7
จ31201 ภาษาจีน 1 นางสาวพัทธนันท์ อรุณศิริประเสริฐ ccu7eoy
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง utizw7c
ส31101 สังคมศึกษา 1 นายพฤศพงศ์ ไผทรัตน์ doosig5
ส31103 พระพุทธศาสนา1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย uhzots3
ง31102 การงานอาชีพ2 นายธนพล  กัณหสิงห์ tsrmhrp
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์      แก้วบุญ kxejmsz
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ zekmtlt
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ 3z3llig
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท litq4ej
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา ฉิมพนาม a327m6r
พ31201 พลศึกษา นายศราวุธ  วงศ์สกล 4frz66x

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว