อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวปรียาภรณ์  กลิ่นประทุม 7ozszng
จ31201 ภาษาจีน 1 นางสาวพัทธนันท์ อรุณศิริประเสริฐ a3b7cmu
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวพีรยา  พืชเพียร o3zfbs2
ส31101 สังคมศึกษา 1 นายพฤศพงศ์ ไผทรัตน์ 3ifs266
ส31103 พระพุทธศาสนา1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย gbwhmgr
ง31102 การงานอาชีพ2 นายธนพล  กัณหสิงห์ tsrmhrp
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์      แก้วบุญ h2byiv6
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ zos7nmv
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ 65hyb4s
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท bqyqcnz
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม papfwx2
พ31201​ พลศึกษา​ฟุตซอล,วอลเลย์บอล​ นายโกศล​ สุข​ประเสริฐ​ tublers

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว