อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวปรียาภรณ์  กลิ่นประทุม icao7ge
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง ebel6bn
ส31101 สังคมศึกษา 1 นายพฤศพงศ์ ไผทรัตน์ q22d7jq
ส31103 พระพุทธศาสนา1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย hmt7zkw
ง31102 การงานอาชีพ2 นายธนพล  กัณหสิงห์ tsrmhrp
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์      แก้วบุญ 3j6v7g3
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ 6kjdqez
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ vlge56i
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท 4r426qr
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม fj73njp
พ31201​ พลศึกษา​ ฟุตซอล,วอลเลย์บอล​ นายโกศล​ สุข​ประเสริฐ​ jtdey6m
พ31203 พลศึกษา(ความสามารถพิเศษด้านกีฬา)​ นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ hwl2h23

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว