อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวปรียาภรณ์  กลิ่นประทุม l46tupu
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวพีรยา  พืชเพียร bvybpyl
ส31101 สังคมศึกษา 1 นางสาวกนิษฐา มุ่งประสิทธิชัย bmllr6h
ส31103 พระพุทธศาสนา1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย p4rhwsw
ง31101 การงานอาชีพ 1 นางสาวสุภิสรา  งามแสง spsvzyo
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสายชล          มัคคารมณ์ mizalxg
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ xojhmut
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ x5za6pr
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท vgpinna
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม nfy5bfe
พ31201​ พลศึกษา ฟุตซอล,วอลเลย์บอล​ นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ xzhyjny

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว