อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุนิสา  ขวัญนาง zphctbb
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง hylrzky
ส31101 สังคมศึกษา 1 นางสาวกนิษฐา มุ่งประสิทธิชัย qcby3ci
ส31103 พระพุทธศาสนา1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย yxwkj3x
ง31101 การงานอาชีพ 1 นางสาวสุภิสรา  งามแสง spsvzyo
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวเกศรินทร์  บัญชาเมฆ puicx2o
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ tw3ftf5
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ cxveojv
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท lcwvrjs
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม wrrlfkq
พ31201 พลศึกษา ฟุตซอล,วอลเลย์บอล นายโกศล สุขประเสริฐ fzlkf56

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว