อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวปรียาภรณ์  กลิ่นประทุม cxle3am
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวพีรยา  พืชเพียร vzm6j6j
ส31101 สังคมศึกษา 1 นางสาวกนิษฐา มุ่งประสิทธิชัย pghqht5
ส31103 พระพุทธศาสนา1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย mp7m3tr
ง31101 การงานอาชีพ 1 นางสาวสุภิสรา  งามแสง spsvzyo
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสายชล          มัคคารมณ์ cfszoek
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ qdx5qvp
ว31201 ฟิสิกส์ 1 นายสุธีธร            รังสิมาหริวงศ์ ic2j7aa
ว31241 ชีววิทยา 1 นางสาวพิมพ์พิจิตร    ไชยเจริญชัย twjocrz
ว31221 เคมี 1 นายพีรพล    ใจประเสริฐ mlrpacq
ว 31261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ นายสุเมธ   สงวนสุข Pb3kuyw
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ 4chptr4
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท jqgh357
ว31281 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล yp46rdy
ว31282 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว นายจักรกฤษณ์    ผาแก้ว bshmt5b
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม a2wb2bd

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว