อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุนิสา  ขวัญนาง qyh55je
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง vgk4kex
ส31101 สังคมศึกษา 1 นางสาวกนิษฐา มุ่งประสิทธิชัย nfpnt4w
ส31103 พระพุทธศาสนา 1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย qvxf6qi
ง31101 การงานอาชีพ 1 นางสาวสุภิสรา  งามแสง spsvzyo
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวเกศรินทร์  บัญชาเมฆ woeutxk
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ rsv7rlr
ว31201 ฟิสิกส์ 1 นายสุธีธร            รังสิมาหริวงศ์ hny6bqh
ว31241 ชีววิทยา 1 นางสาวพิมพ์พิจิตร    ไชยเจริญชัย gysyke5
ว31221 เคมี 1 นายพีรพล    ใจประเสริฐ 3ykr5np
ว 31261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ นายสุเมธ   สงวนสุข Pb3kuyw
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ o23x3xj
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท hgumd5d
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม fus3d2o
พ31201 ฟุตซอล วอลเลย์บอล วิษณุเสือโต q2glna3

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว