อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุนิสา  ขวัญนาง dhps4u3
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวพีรยา  พืชเพียร caoesk6
ส31101 สังคมศึกษา 1 นางสาวกนิษฐา มุ่งประสิทธิชัย t2x6acg
ส31103 พระพุทธศาสนา 1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย gnympol
ง31101 การงานอาชีพ 1 นางสาวสุภิสรา  งามแสง spsvzyo
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวศุภลักษณ์  ครุฑคง duahfiw
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ kbevrrp
ว31201 ฟิสิกส์ 1 นายสุธีธร            รังสิมาหริวงศ์ xnurdq2
ว31241 ชีววิทยา 1 นางสาวพิมพ์พิจิตร    ไชยเจริญชัย zey34hr
ว31221 เคมี 1 นายพีรพล    ใจประเสริฐ ymdjzuw
ว 31261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ นายสุเมธ   สงวนสุข Pb3kuyw
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ ckmx2hk
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท slohgtg
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม fmti5ti
พ31201 ฟุตซอล วอลเลย์บอล วิษณุ เสือโต gn5r3ur

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว