อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวปรียาภรณ์  กลิ่นประทุม 5yu3uz5
ท31101 ภาษาไทย 1 นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง fixmuqs
ส31101 สังคมศึกษา 1 นางสาวกนิษฐา มุ่งประสิทธิชัย mb5yt22
ส31103 พระพุทธศาสนา 1 นางสาวอุทุมพร พจนวิชัย hmd5n5h
ง31101 การงานอาชีพ 1 นางสาวสุภิสรา  งามแสง spsvzyo
ค33111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสายชล          มัคคารมณ์ 5byd7cw
ศ31101 ศิลปะ 1 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์  qkaiaqf
ว31201 ฟิสิกส์ 1 นายสุธีธร            รังสิมาหริวงศ์ nx7nx32
ว31241 ชีววิทยา 1 นางสาวพิมพ์พิจิตร    ไชยเจริญชัย 6ditgy6
ว31221 เคมี 1 นายพีรพล    ใจประเสริฐ 2p26nxj
ว 31261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ นายสุเมธ   สงวนสุข Pb3kuyw
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายอิทธิพล         พลรัตน์ uuji7zn
ว31181 วิทยาการคำนวณ1 นางนิตยา    คงสนิท bkioq3o
พ31101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม co3vz4w
พ31201 ฟุตซอล วอลเลย์บอล วิษณุ เสือโต lzym5fx

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว