พิมพ์
หมวด: มัธยมศึกษาปีที่ 3
ฮิต: 250
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ 23wavmz
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวสุปราณี  สำปัญโณ  x2vyq55
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวอังคณา โชคพิพัฒน์อนันต์ 7pbuxon
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม 7dhckgc
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวนารีรัตน์    อาจเจริญ bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ mic4p46
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 นายสุทธิพงศ์        โฉมศรี fbrvefb
ว23281 วิทยาการคำนวณ3 นางนิตยา    คงสนิท 6u3rzil
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทร ศุภนันทพร lwbwkev
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย ppw5vuq