อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า jxhabvz
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวพรสุดา  ไชยเทพา 5wpyjt5
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน์ zrj4adr
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม vxc5djn
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาววิไลวรรณ   โยธาจันทร์ bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ wfz5pqy
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 นางสาวชนิตา       ชาญนอก izpgo24
ว23281 วิทยาการคำนวณ 3 นายสยาม    ศุภาลัยวัฒน์ hebsepl
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย kidmpkd

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว