อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า uf5dtr3
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวสุปราณี  สำปัญโณ bmbax6l
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวอังคณา โชคพิพัฒน์อนันต์ nqfjvhb
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม vm5hq4c
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวนารีรัตน์    อาจเจริญ bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ 3yaz6ya
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 นายสุทธิพงศ์        โฉมศรี oadihdp
ว23281 วิทยาการคำนวณ3 นางนิตยา    คงสนิท fxntizk
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทร ศุภนันทพร n3hosmr
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย qdsyifm

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว