อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า ntkf4b7
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวพรสุดา  ไชยเทพา 4dvuj43
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน์ qyugzxg
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม r4xtjve
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาววิไลวรรณ   โยธาจันทร์ bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ kxiggil
ว23281 วิทยาการคำนวณ 3 นายสยาม    ศุภาลัยวัฒน์ vrc276x
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทรศุภนันทพร yzrlweg
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย lxaahrb

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว