อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ h6vx3lq
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวสุปราณี  สำปัญโณ  w4hr7eb
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวอังคณา โชคพิพัฒน์อนันต์ fxawhkq
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม u2wet43
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางชัชพร            แก้วคำแสน bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ v4dhzrr
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 นางสาวชนิตา       ชาญนอก qofaydn
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 นางสาวแพรวดาว  สลับศรี m7jblzb
ว23281 วิทยาการคำนวณ3 นางนิตยา    คงสนิท 2d6sh2w
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทร ศุภนันทพร ijq5dhk
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย agj6kjn

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว