พิมพ์
หมวด: มัธยมศึกษาปีที่ 3
ฮิต: 167
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ n2qd4ha
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวพรสุดา  ไชยเทพา ulph4m4
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน์ l2f6g3d
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม 46qbqxl
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางชัชพร            แก้วคำแสน bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ 2f4frz5
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 นายสุทธิพงศ์        โฉมศรี jfcb65i
ว23281 วิทยาการคำนวณ 3 นายสยาม    ศุภาลัยวัฒน์ gmpy5cg
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทร ศุภนันทพร shvtvpe
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย n7xriia