อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ zkufx5j
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวสุปราณี  สำปัญโณ  tfvohxu
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวอังคณา โชคพิพัฒน์อนันต์ 6ql3kaa
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม utqhpws
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางชัชพร            แก้วคำแสน bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ h7bj534
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 นางสาวชนิตา       ชาญนอก 5bskkha
ว23281 วิทยาการคำนวณ 3 นายสยาม    ศุภาลัยวัฒน์ dn5bcoq
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทร ศุภนันทพร 75nwt2w
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย lkrndai

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว