อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ u3p7ssp
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวพรสุดา  ไชยเทพา uruj7ch
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน์ ehawoyu
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม pkfwjaw
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายกำพล            นนทมิตร bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ xj7u4sm
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 นางสาวชนิตา       ชาญนอก suc26pv
ว23281 วิทยาการคำนวณ 3 นายสยาม    ศุภาลัยวัฒน์ hf6qxif
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทร ศุภนันทพร eqmaxbp
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์ พลวิชัย  jnlplfm

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว