อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า vry4yvm
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวสุปราณี  สำปัญโณ  ixy4kt7
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวอังคณา โชคพิพัฒน์อนันต์ xuamifx
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม zh7nds2
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาววิไลวรรณ   โยธาจันทร์ bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ yw2ynea
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 นายสุทธิพงศ์        โฉมศรี czentam
ว23281 วิทยาการคำนวณ 3 นายสยาม    ศุภาลัยวัฒน์ wrp3u7t
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทร ศุภนันทพร hzkdphi
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย uvcjuoi

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว