อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า ju2xjqu
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวสุปราณี  สำปัญโณ zioyvk6
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวอังคณา โชคพิพัฒน์อนันต์ 3gemtwu
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม pvd63dv
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาววิไลวรรณ   โยธาจันทร์ bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ pi5nitr
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 นางสาวชนิตา       ชาญนอก dto4pdk
ว23281 วิทยาการคำนวณ 3 นายสยาม    ศุภาลัยวัฒน์ ssazafp
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทร ศุภนันทพร mbd776p
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย c2g3t7h

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว