อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นายทัตสนัน แวงวรรณ ykxzpp7
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวกิตติพร ฉันทลักษณ์ 5u5evjy
ส22101 สังคมศึกษา 3 นายณัฐพร ปุ๋ยรักษา btxtgpz
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ mujucnj
ง22101 การงานอาชีพ 3 นายไพศาล สายนุ้ย j4rmngh
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายธิติวัตร         ภักดีสุวรรณ uv5qag7
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง qmnbm6
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวธมลธร     เห็นประเสริฐ lbwmwxz
ว22181 วิทยาการคำนวณ2 นายสุธี    ภาระหันต์        zqfbaat
พ22101 สุขศึกษา 3 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ qnwcdfk
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี o3def3g

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว