อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นายทัตสนัน แวงวรรณ Ixqbefb
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวนิตยา นวลศรีทอง jsten65
ส22101 สังคมศึกษา 3 นางดุษฎี พันทะแสน dlgpglz
ส22103 พระพุทธศาสนา 3  นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ abthni3
ง22101 การงานอาชีพ 3 นายไพศาล สายนุ้ย o25welk
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวนิติยา      พันธุ์ดี 2bpzm2n
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง 3zcfz3y
ว20203 เคมีเบื้องต้น 1 นางสาวธมลธร     เห็นประเสริฐ ul4ror4
ว22101 วิทยาศาสตร์ นางสาวณิชาภัทร  ศูนย์จันทร์ nazh7tw
ว22181 วิทยาการคำนวณ2 นายสุธี    ภาระหันต์        skqglxe
พ22101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย g4nm3cs 
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี 6sbc3cj

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว