อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นายทัตสนัน แวงวรรณ wtp5rfv
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญสุวัฒโนทัย es7ugm5 
ส22101 สังคมศึกษา 3 นายณัฐพร ปุ๋ยรักษา xunsco6
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ yeaqcea
ง22101 การงานอาชีพ 3 นายไพศาล สายนุ้ย htjt346
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายณัฐพงษ์        พิมพ์พา xqzukiz
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง oupw4v3
ว22101 วิทยาศาสตร์สร้างเสริมประสบการณ์ 3 นางสาวกาญจนา   ศรีลาชัย gwrg4xv
ว22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม นางสาววิริญา   พุทธวงษ์ qbe75ad
ว22101 วิทยาศาสตร์ นางสาวณิชาภัทร  ศูนย์จันทร์ 42hljxy
ว22181 วิทยาการคำนวณ2 นายสุธี    ภาระหันต์        2ycnqdo
พ22101 สุขศึกษา 3 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ h2q4x5z
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี nfwx7jd

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว