อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นายทัตสนัน แวงวรรณ y6k4n56
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวนิตยา นวลศรีทอง udmdo7e
ส22101 สังคมศึกษา 3 นางดุษฎี พันทะแสน 4vnh57d
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ or4s2sk
ง22101 การงานอาชีพ 3 นายสง่า  แก้วคำแสน s5nt552
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายธิติวัตร         ภักดีสุวรรณ jbv5cbg
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง oupw4v3
ว22101 วิทยาศาสตร์สร้างเสริมประสบการณ์ 3 นางสาวกาญจนา   ศรีลาชัย fh6jx7d
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวธมลธร     เห็นประเสริฐ bz5dk3t
ว22201 โครงงานวิทยาศาสตร์ นางสาวณิชาภัทร  ศูนย์จันทร์ wgwswhl
ว22181 วิทยาการคำนวณ2 นายสุธี    ภาระหันต์        ruooenp
พ22101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย xbiksad
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี nuvwh64

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว