อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นางปรินดา ไทยขำ pi2dbh6
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวกิตติพร ฉันทลักษณ์ 5u5evjy
ส22101 สังคมศึกษา 3 นายณัฐพร ปุ๋ยรักษา qmtcc5r
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ tbjhewb
ง22101 การงานอาชีพ 3 นายสง่า  แก้วคำแสน s5nt552
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายธิติวัตร         ภักดีสุวรรณ 7spnf27
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง mdtux7v
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวกาญจนา   ศรีลาชัย y74axtx
ว22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 นางแสงระวี         ชาญปรีชา 3rnky3j
ว22181  วิทยาการคำนวณ 2 นายมารุต    วิศวพิพัฒน์ h6az3xu
พ22101 สุขศึกษา 3 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ p7pgwwu
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี 4i7sx42
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี 4i7sx42

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว