อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นางปรินดา ไทยขำ gychsf3
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวนิตยา นวลศรีทอง djykukl
ส22101 สังคมศึกษา 3 นางดุษฎี พันทะแสน yk5ueqs
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ ln56mta
ง22101 การงานอาชีพ 3 นายสง่า  แก้วคำแสน s5nt552
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายณัฐพงษ์        พิมพ์พา 7jet2p3
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง xm2zwk7
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวกาญจนา   ศรีลาชัย gbqn45d
ว22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 นางสาวธมลธร     เห็นประเสริฐ 3ondz7j
ว22181  วิทยาการคำนวณ 2 นายมารุต    วิศวพิพัฒน์ lpls75j
พ22101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย t7ep4oo
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี n4bqtck

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว