อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นางปรินดา ไทยขำ abu4fap
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวกิตติพร ฉันทลักษณ์ 5u5evjy
ส22101 สังคมศึกษา 3 นายณัฐพร ปุ๋ยรักษา j2mb57i
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ mpus763
ง22102 การงานอาชีพ4 นางสาวสุภิสรา  งามแสง rfscykg
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวนิติยา      พันธุ์ดี 6qjfa6t
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง lidkpqt
ว22101 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 นางสาวกาญจนา   ศรีลาชัย bprnjre
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวธมลธร     เห็นประเสริฐ steomtp
ว22181 วิทยาการคำนวณ2 นายจักรกฤษณ์    ผาแก้ว tp3lpmi
พ22101 สุขศึกษา 3 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ zxnt4wh
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี w7lwzbh

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว