อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นางปรินดา ไทยขำ 2qjztcd
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวนิตยา นวลศรีทอง  uhwm5mj
ส22101 สังคมศึกษา 3 นางดุษฎี พันทะแสน 4ikz4e5
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ 7dgbqrd
ง22102 การงานอาชีพ4 นางสาวสุภิสรา  งามแสง rfscykg
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวลดาวัลย์   ประโมจนีย์ 7gcsybs
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง ol3m6p2
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวกาญจนา   ศรีลาชัย 3wkzyxl
ว22181 วิทยาการคำนวณ2 นายจักรกฤษณ์    ผาแก้ว sxzdtsp
พ22101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย grihdy7
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี xfx4fct

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว