อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นายทัตสนัน แวงวรรณ n5edhlk
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวกิตติพร ฉันทลักษณ์ 5u5evjy
ส22101 สังคมศึกษา3 นายณัฐพร ปุ๋ยรักษา pyn72r5
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ 45x7eeu
ง22102 การงานอาชีพ4 นางสาวสุภิสรา  งามแสง rfscykg
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวลดาวัลย์   ประโมจนีย์ cm7a7ft
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง 6edkbza
ว22101 วิทยาศาสตร์ นางสาวณิชาภัทร  ศูนย์จันทร์ 5chwtgx
ว22181 วิทยาการคำนวณ2 นายจักรกฤษณ์    ผาแก้ว accm7of
พ22101 สุขศึกษา 3 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ 4iieur6
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี vj5mdgh

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว