อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 นางปรินดา ไทยขำ ipiy3uo
ท22101 ภาษาไทย 3 นางสาวนิตยา นวลศรีทอง ggk6nrn
ส22101 สังคมศึกษา 3 นางดุษฎี พันทะแสน 5tonxhb
ส22103 พระพุทธศาสนา 3 นางสาวเบญญาภา บุญกัณฑ์ m4lwwh5
ง22102 การงานอาชีพ4 นางสาวสุภิสรา  งามแสง rfscykg
ค22111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวลดาวัลย์   ประโมจนีย์ dohqtdi
ศ22101 ศิลปะ 3 นางสาวสุมิตรา คณะแพง rc42272
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวธมลธร     เห็นประเสริฐ y5zgv5t
ว22181 วิทยาการคำนวณ2 นายจักรกฤษณ์    ผาแก้ว mchvcaj
พ22101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย mnhc2df
พ22102 มวยและศิลปะป้องกันตัว นายปรเมษฐ์ ตึกดี y4c24j6

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว